Weisen Chow | Simon Lai

Meet Simon

Simon Image A
Helps with team preparation.